Ken Hung, Sherman Chung, Charlene Choi Budweiser Concert

Huizhou , 23 July 2011